Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 7.

Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 7.

Različiti pristupi tumačenju Hafizovog Divana

UDK 821.222.1.09-1 Shirazi801.73 Hadže Šemsuddin Muhammed Hafi z Širazi pjesnik je koji je svojim doživljajem poezije i jedinstvenim pjesničkim darom pokrenuo istinsku revoluciju u samom pristupu poeziji pisanoj na perzijskom jeziku. Njegovo poigravanje sa značenjem riječi, semantička slojevitost koja krasi njegove stihove i brojne nejasnoće prerasle u legende nadvijene nad njegov  život, u konačnici su iznjedrili…

Razumijevanje Hafiza i tumačenje ljubavi/aška

UDK 821.222.1.09-1 Shirazi801.73 U ovom radu nastoji se Hafi za Širazija predstaviti onako kako je on sam o sebi govorio u svojim stihovima, s posebnim osvrtom na njegov pogled ljubavi / aška koji dominira cjelokupnom Hafi zovom poezijom. Da bi se shvatilo Hafi za Širazija, nužno je najprije prepoznati jasna…

Divan Hafiza Širazija u recepciji Safvet-bega Bašagića, Fehima Bajraktarevića i Bećira Džake

UDK 821.222.1.09-1 Shirazi Divan Hafiza Širazija, perzijskog pjesnika iz XIV stoljeća, jedna je od najznačajnijih zbirki ljubavne poezije u okviru perzijske i općenito književne tradicije orijentalno-islamskog kulturnog kruga. Od nastanka Divana traje spor oko pitanja njegovog žanrovskog situiranja. Jedni Hafizovu poeziju smatraju ljubavnom lirikom, a drugi sufi jskom poezijom, dok se često priznaje i mogućnost njenog…

Recepcija Hafizove poezije u bošnjačkoj književnoj tradiciji

UDK 821.222.1.09-1 Shirazi 821.222.1 : 821.163.4(497.6) Divan Hafiza Širazija spada u red perzijskih klasičnih tekstova koji su bili dobro poznati u bosanskom kulturnom kontekstu, a prisustvo ovoga teksta ogleda se kroz usmeno tumačenje i podučavanje, pisane komentare i refl eksije Hafizove poezije u poeziji bošnjačkih autora. Od kraja XIX stoljeća nastaju prvi pisani prijevodi pojedinih…

Hafiz Širazi na slavenskom jugu

UDK 821.222.1(497.6) 929 ShiraziRad donosi promatranje prisustva Hafi za Širazija kroz više nivoa: rukopisi njegova Divana u Bosni i Hercegovini, književnohistorijski osvrti i poetička propitivanja Hafi zovog djela te prijevodi. Svaka od dionica prisustva Hafi za Širazija na Slavenskom Jugu oblikuje sliku recepcije njegove poezije, prije svega kod Bošnjaka, a potom i kod drugih južnoslavenskih naroda,…

Hafiz Širazi – Kanonski pjesnik od Balkana do Bengala

UDK 821.222.1.09 Shirazi U globalnim intelektualnim razmatranjima Hafizov Divan ima visoko mjesto u kulturno-identitarnoj paradigmi muslimana na povijesnom geografskom potezu od Balkana do Bengala, što je bila najvažnija paradigma islama. U nekim drugim razmatranjima Hafi zu pripada središnje mjesto na literarnoj sceni u okviru identitarne paradigme. Ugled koji je uživao i koji još uvijek uživa je…

Hafizova kritika društva kroz panegirike vladarima

UDK 140.8 Shirazi Šemsuddin Muhammed Hafi z iz Širaza (1315-1390) živio je u veoma turobnom stoljeću obilježenom raspadom Ilhanidskog carstva, kontinuiranim sukobima među lokalnim vladarima, borbi  prinčeva za prevlast i prevratima koji su se smjenjivali takvom brzinom da je bilo itekako teško iznijeti jasan stav koji koliko sutra ne bi mogao prerasti u ozbiljno iskušenje za…

Sufizam kao bunt protiv društvene iskvarenosti ozrcaljene u Hafizu Širaziju

UDK 141.336:821.222.1 U ovom radu nastojalo se istražiti do koje mjere je sufijski pokret insipiriran i usmjeravan različitim kontekstima, prije svega društvenim i kulturnim, te na koji način su sufi jski protagonisti izražavali svoj stav o društvu, kretanjima u društvu, problemima i društvenim devijacijama. Također, željelo se istražiti koliko je specifi čan sufi jski oblik…

Antropologija Hafiza: pojam rinda u Hafizovoj poeziji

UDK 821.222.1.09-1 Shirazi 801.73Ovaj rad tretirat će antropologiju Hafi za Širazija kroz analizu termina rind. Rind je jedan od ključnih termina Hafizove poezije, čiji su svjetopogled i pozicija univerzalne prirode. Termin “rind” u Hafizovoj poetskoj igri riječima dolazi uz termine kao što su “rival” i “prijatelj” i ima osobenu i specifičnu poziciju. Tome u…

Hafizove rubaije

UDK 821.222.1.09 Shirazi 821.222.1-1 Uvodne napomene Hamza Halitović Hafiz Širazi jedan je od najboljih i najznačajnijih perzijskih pjesnika. Veći dio njegovog Divana sačinjavaju gazeli. Međutim, Hafiz je skladao poeziju i u nekoliko drugih pjesničkih formi, među kojima su i rubaije. Broj Hafi zovih rubaija varira od izdanja do izdanja njegovog Divana. U Kasimijevom izdanju, koje…