Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 10.

Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 10.

Shihābuddīn Yahyä Suhrawardījev ontološki pristup

UDK 1 Suhrawardi 111.1 Grčka kultura ne uspijeva gotovo nikada u potpunosti prevladati percepciju simboličkog. Ona ostaje uvijek vezana uz prirodu i uz sudbinu. S druge strane, ishodišne tačke povijesnih pravaca u nemogućnosti su ostvariti jedinstvo tjelesne predodžbe. Percepcija tijela i percepcija svijeta ostaje nedovršena. Postoji i treći put. I upravo taj treći Put nalazimo…

Prisutnost i tumačenje kur'anskih stavaka u Suhrawardijevom djelu Hikmetu’l-išraq

UDK 28-23 : 28-852.5 Ovaj rad rasvjetljava prisutnost i filozofske interpretacije kur’anskih stavaka u Suhravardījevom poznatom djelu Hikmetul-išrāk, posredno ukazujući na odnos islamske filozofije prema islamskoj Objavi. Primjetno je da je ovaj aspekt Suhravardījeve filozofije u sjeni drugih filozofskih rasprava, što nas je opredijelilo za pisanje ovog članka uz korištenje…

Duhovni put u iluminističkoj filozofiji

UDK 1 Suhrawardi 140.8 Šejh Šehabuddin Suhrawardi je filozof i arif u kojem su se sjedinili mudrost, spekulativna spoznaja i praktični irfan. U njegovoj filozofiji spekulativno je s praktičnim toliko isprepleteno da se onaj koji nije prošao duhovni put ne može nazvati mudracem. U njegovim pisanim djelima postoji cjelovit prikaz…

Komparativa analiza religijskog iskustva kod Suhrawardija i Hafiza Širazija

UDK 1:821.222.1] Perzijska književnost, a posebno mistička, odnosno irfanska književnost, u velikoj mjeri izmiješana je sa Suhrawardijevim iluminističkim idejama. Ta povezanost i međusobni utjecaj uglavnom su plod njegovih pisanih djela preko kojih je Suhrawardi svoje filozofske ideje prezentirao u formi književnosti i jezika simbola. Suhrawardi je svoja mistična iskustva nekada…

Ideja religije Ljubavi u poeziji Hafiza Širazija

UDK 821.222.1.09 Shirazi U sveukupnoj povijesti muslimanskog mišljenja klasična perzijska poezija bila je ta koja je već od ranijih vremena položila temelje onoj duhovnoj pojavi u mislećoj tradiciji islama danas znanoj kao “religija ljubavi”. Motrena u svjetlu duhovnih činjenica uzetih iz sveobuhvatnog sadržaja primarnih vrela islama: Kur’ana i hadīsa, “religija…

Hafizov Divan u svjetlu kućnih naučnih predavanja

UDK 28 : 37.018.1] Kućna naučna predavanja kao neinstitucionalni oblik obrazovanja predstavljala su neizostavan segment u duhovno--intelektualnom odgoju generacijā muslimana. Na tom tragu, uz Rumijevu Mesneviju i Hafizov Divan predstavljao je “obavezan” izvor upoznavanja s gnostičkim naukom. Kroz prizmu Hafizovog Divana rad daje jedan uopćeni prikaz kućnih naučnih predavanja te…