Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 11.

Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 11.

Božanska zakonitost – savršeni čovjek

UDK 28-1 Učenje o Savršenom čovjeku predstavlja jedan od najuniverzalnijih arhetipova ljudskog vjerovanja. Ovo učenje nalazimo u različitim religijama, pa čak i u nekim ateističkim učenjima. Ova doktrina na svojevrstan način u sebi sukusira sva religijska, filozofska i znanstvena pitanja.  U ovom radu, oslanjajući se na klasičnu literaturu i povremeno reflektirajući komparativni metod, pokušali smo…

Vjerovanje i racionalnost

UDK 2-1 2-13 Jedna od važnih rasprava u filozofiji religije je objašnjenje religijskog vjerovanja. Postoje različiti načini tumačenja vjerovanja u Boga što je po sebi najvažnije i najistaknutije pitanje ka je riječ o religijskom vjerovanju. U ovom radu će biti predstavljeni najvažnija pojašnjenja religijskog vjerovanja i to iz ugla istaknutih…

Rasprava o dobru i sreći

UDK 1 Al-Tusi 1:28] Ovaj prijevod predstavlja izvadak iz kapitalnog djela pod naslovom Akhlaq-e Nasiri od Nasiruddina Tusija, koja je strukturirana u tri dijela i to etika, ekonomija i politika. Ovo djelo je ostavilo dubok i prepoznatljiv trag na sva važnija kasnija djela iz područja islamske etike. Autor djela Nasiruddin…

Kontroverze oko Ibn Arebijevog Fususa: Faraonova vjera

UDK 1 Ibn Arebi 141.336 : 28-23] Većina komentatora Kur’ana smatra da je Faraon osuđen na Džehennem, dočim u sufijskim krugovima ova uobičajena interpretacija nije uvijek bila prihvaćena. Ibn Arebijeva teza o ispravnosti Faraonovog potvrđivanja vjere, koja zauzima samo nekoliko stranica u Fususu al-Hikamu, privukla je jako veliki broj komentara…

Preispitivanje duše

UDK 128 O autoru i njegovom naučnom položaju Šejh Teqijjuddīn Ibrahim ibn ‘Ali ibn El-Hasan ibn Muhammed ibn Salih ibn Ismail, El-Kaf‘ami po mjestu rođenja, El-Luwejzi po porijeklu, El-Džeb‘i po ocu, Et-Teqi po nadimku, jedan je od velikana devetog stoljeća u savršenstvu, ibadetu, asketizmu, pobožnosti i edebu. Spominju su dvije…