Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 2.

Filozofija znanosti – kur'ansko viđenje

Pod znanošću se u ovom tekstu misli na onu granu znanja koja se bavi materijalnim svijetom. Filozofija znanosti tretira sve filozofske probleme koji se pojavljuju i nameću u vezi sa znanošću. Među najznačajnije od tih problema spadaju slijedeća dva pitanja: 1. Na koji način se naše znanje o fizičkom svijetu uvećava? 2. Koja su to načela koja leže u osnovi znanstvenog istraživanja? U ovom radu želimo se baviti s ova dva pitanja ali onako kako ih Kur’an vidi.