Sadržaj

 • UVODNE NAPOMENE
 • PREDGOVOR
 • KITĀB AL-HIND
 • Uvod u Kitāb al-Hind: zemlja Hinda
 • Otvaranje Kitāb al-Hind: al-Bīrūnījeva interpretacija hinduizma kao fiktivne monoteističke teologije
 • O PRVOM UZROKU, DJELANJU I POSREDNIŠTVU U UČENJIMA HINDUIZMA

 • Mapiranja hinduizma na teističkoj karti: pitanje theósa kao pitanje komparatvnih religija
 • Pitanje prvog uzroka: Patañđali & Gītā
 • Citat iz Patañđalija
 • Citat iz Gīte
 • O ideji djelanja i posredništva
 • Citat iz knjige Sāṃkhya
 • Filozofski i prosti pojmovi o prirodi Boga
 • O PITANJU LOGOSA I TERMINOLOGIJI APOTEOZE KOD JEVREJA, KRŠĆANA I MANIHEJACA
 • Porijeklo riječi sufi i pitanje o duši
 • Denominacije Boga kod Arapa, Jevreja i Sirijaca
 • Napomena o manihejstvu
 • Pojmovnosti obrazovanih hinduista (sva stvorena bića su Jedno)
 • Puruša
 • O ZAKONIMA DUŠE, SUPSTANCIJE, TE NJIHOVA SJEDINJENJA
 • Al-Bīrūnījeva interpretacija hinduističkog sistema kao pitanje razumijevanja skolastičkog razdoblja hinduizma između ortodoksnih i neortodoksnih interpretacija hinduističkog kanona
 • Vyakta i Prakriti
 • Ahankara
 • Mahābhūta (5 elemenata)
 • Primjedba iz Vaya Purana
 • Pancamātáras (5 majki)
 • Indriyā (5 osjetila)
 • Mansa
 • Karmendriyān (slobodna volja)
 • Rekapitulacija dvadeset i pet elemenata
 • Duša žudi da se sjedini s tijelom putem medijatora
 • Pet vjetrova regulira funkcije u tijelu
 • Razlika duša ovisno o razlici tijela i njihova interakcija
 • Supstancija traži jedinstvo s dušom
 • Ilustracija ove posebne vrste ujedinjenja
 • Djelanje supstancije izdiže se iznad urođene dispozicije
 • Supstancija kao uzrok djelanja prema Samkaya školi filozofije
 • O PITANJU METEMPSIHOZE U HINDUIZMU U USPOREDBI SA
 • UČENJIMA GRKA, MANIHEJACA I SUFIJA
 • Dijelovi iz knjige Gita
 • Vishnu-dharma
 • Manihejstvo
 • Patañđali
 • Citati Platona i Prokla
 • Sufijske doktrine
 • O RAZNIM SVJETOVIMA I MJESTIMA ODMAZDE U SVIJETU NAGRADE I SVIJETU ZLA
 • Citat iz Vishnu Purana
 • Prema nekim hinduistima seoba kroz biljke i životinje jeste u mjestu zla
 • Samkhya kritizira metempsihozu
 • Paralela sa sufizmom
 • Dušino napuštanje supstancije u skladu s popularnim prikazima
 • Citati iz Vishnu Purana, te Samkhya škole
 • Muslimanski autori o metempsihozi
 • Navodi Johannesa Grammaticusa i Platona
 • O PRIRODI OSLOBAĐANJA OD SVIJETA I PUTU KOJI VODI KA TOME
 • Mokša prema Patañđaliju
 • Paralela sa sufijama
 • Različiti stupnjevi znanja prema Patañđaliju
 • O znanju prema Gita
 • Citat iz Platonovog Fedona
 • Proces znanja prema Giti i drugim izvorima
 • Pohlepa, srdžba i neznanje su glavne prepreke za Mokšu
 • Dodatni citati iz Gite
 • Devet zapovijedi hinduizma
 • Citati iz Gite
 • Paralela sa Grčkom i sufijama
 • Rosayana kao put oslobođenja
 • O samoj prirodi Mokše
 • Paralela sa sufizmom
 • O onima koji ne postignu Mokšu prema Samkhyi
 • Parabola prikazuje ljude na različitim stupnjevima znanja
 • Paralela sa grčkim autorima: Amonijem, Platonom i Proklom
 • Brahman uspoređuje Asvattha stablo prema Patañđaliju
 • Paralela sa sufizmom
 • O KLASAMA DUHOVNIH BIĆA I KRITIKAMA ODREĐENJA ISTIH
 • Različite klase stvorenja prema Samkhyi
 • Osam klasa duhovnih bića
 • Kritike ove liste
 • Prema Devasu
 • Prema Pitarasu i Rišijau
 • Vishnu kao jedinstvo Brahmana, Narayana i Rudra
 • Paralela sa Grčkom: priče o Zeusu
 • Navod iz Aratosa
 • O KASTAMA ZVANIM VARNA I KLASAMA PODNO VIŠIH KASTI
 • Tron i oltar
 • Kaste drevnih Perzijanaca
 • Četiri kaste
 • Niže klase ljudi
 • Različita zanimanja kasti i klasa
 • Običaji brahmana
 • Mokša i razne kaste
 • O IZVORIMA VJERSKOG I GRAĐANSKOG PRAVA, POSLASNICIMA I PITANJU DA LI MOGU ZAKONI BITI UKINUTI ILI NE
 • Rišis
 • Da li zakoni mogu biti ukinuti ili ne mogu
 • Različiti bračni sistemi
 • Priča o Pandu i Vyasu
 • Rođenje Vyasa
 • Razne vrste braka kod Arapa
 • Brak među drevnim Irancima
 • O POČETKU IDOLOPOKLONSTVA I OPISI IDOLA
 • Priča o Romulu i Remu
 • Idolopoklonstvo je ograničeno na ljude nižeg staleža
 • Priča o kralju Ambarısha i Indri
 • Narada i glas iz vatre
 • Idol Multana nazvan Aditya
 • Idol Tanešara nazvan Cakrasvamin
 • Idol Sarada u Kašmiru
 • Citat iz Sam Hita od Varahamihira
 • Citat iz Sam Hita od Varahamihira
 • ZAKLJUČAK
  BIBLIOGRAFIJA