Irfan

Osjećaj ljubavi prema vjeri, naklonjenost i težnja ka skri­­venim svjetovima te otkrivanje natprirodnih i metafizičkih tajni dio je ljudskih nagona i njegove prirode. Ovaj nagon posljedica je privlačenja Voljenog, tj. Njegovog privla­če­nja kontingentnog svijeta ka Sebi, a posebno čovjeka kao ple­menitog stvorenja ka Njegovom položaju apsoluta i bes­­konačnosti, dok je duh magnetizma upravo duša duše koja se tumači i kao duša ili hakikat hakikata, osnova pra­is­kon­skog vječnog, izvor ljepote i ishodište postojanja i kraj­nos­ti savršenstva.
Irfan je spoznaja Boga, a to podrazumijeva kretanje od partikularnog prema Apsolutnom, oslobađanje svih oblika ograničenja, i u krajnjem sjedinjenje sa Uzvišenim Bogom. To je položaj vilajeta i namjesništva Božijeg koje podrazumijeva manifestiranje Božijih svojstava.

24 Januar 2016

Principi irfanskog svjetonazora

Zato što je postojanje takvo kakvo jeste društvo treba definirati na odgovarajući način. A čovjek se definira i odgaja na način koji je u ovisnosti o tome kako je svijet u nekom svjetonazoru shvaćen. Dakle, svjetonazor je skup pogleda, komentara i analiza u vezi sa svijetom, društvom i čovjekom. Primjerice, ovaj svijet ima svoj početak pa ima li on, kao takav, svrhu ili se kreće po principu slučajnosti. Ili, kakva je čovjekova sudbina? Da li je u djelovanju slobodan ili prisiljen? Je li potčinjen vremenu i prirodi ili njima vlada? Odgovor na ova i na niz drugih pitanja sačinjavat će grupu analiza i stavova koji kao cjelina grade pojam svjetonazora.

Preveo:  Ertan Basarik

2019-06-02T01:17:08+00:00 Irfanski tekstovi|Ključne riječi: , , |

24 Januar 2016

Uticaj tesavvufa na razvoj islamske književnosti

Mada je tesavvuf kroz relativno dugu historiju razvoja islamske civilizacije  katalizatorski djelovao na razvoj, nerijetko i nastanak, svih dimenzija islamske kulture njegova kreacijska i stvaralačka moć se najviše i najveličanstvenije reflektirala na specifičnu islamsku književnost.

2019-06-02T01:18:09+00:00 Irfanski tekstovi|Ključne riječi: |

24 Januar 2016

Blistajuće sunce – upoznavanje sa Allame Tabatabaijem

2019-06-02T01:09:39+00:00 Irfanski tekstovi|Ključne riječi: , |

Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave

Posjeti web-stranicu