Časopis Živa baština

/Časopis Živa baština

Živa baština

Časopis za filozofiju i gnozu

Glavni i odgovorni urednik Amar Imamović
Uredništvo Amina Šiljak-Jesenković, Ababs Ali, Ahmed Vaezi, Elvir Musić, Mensur Valjevac, Mubina Moker, Sead Šemsović, Sedad Dizdarević

Politika časopisa | About a journal “Living Heritage” end publisher

O časopisu "Živa baština"

akademik Rešid Hafizović, dr. Elvir Musić, dr. Mubina Moker

29 April 2019

Tomislav Krznar, “U blizini straha: iznova o problematici zaštite okoliša u bio-etičkom kontekstu”, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2016; priredio: Orhan Jašić

Kategorija: prikaz knjige
Preuzmi pdf

2019-05-12T06:26:11+00:00 Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 14.|Ključne riječi: , |

29 April 2019

Argument reda

Kategorija: Filozofija
Preuzmi pdf

2019-05-12T06:27:04+00:00 Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 14.|Ključne riječi: , , , , , |

UDK 28-14

Bez sumnje argument reda je za ljude jedan od najprihvatljivijih argumenata koji su uspostavljeni za dokazivanje Božije egzistencije. Ovaj argument, kao i neki drugi argumenti dokazivanja Božije egzistencije, star je koliko i čovječanstvo. Ljudi su od davnina, posmatrajući uređene i usklađene pojave, razmišljali o tome čega je posljedica ova uređenost i sklad. Cilj ovog rada je da pojasni osnovna pitanja koja se nameću kad je riječ o argumentu reda. U drugom dijelu rada prezentirana su četiri prigovora upućena na argument reda i to od Johna Hospersa, Davida Humea, Carlesa Darvina i Immanuela Kanta. Nakon detaljne analize njihovih prigovora pojašnjene su slabe tačke i neutemeljenosti njihovih prigovora.

The argument of order

Abstract

Without any doubt, the argument of order is for people one of the most acceptable arguments which have been established for proving the existence of God. This argument and other arguments of proving the existence of God are as old as humanity itself. From ancient times, while observing arranged and harmonized phenomena, people have been thinking about what could be the cause of that order and harmony.

This paper aims to explain the main questions posed regarding the argument of order. The second part of the paper presents four objections directed against the argument of order by: John Hospers, David Hume, Darwin and Kant. After a detailed analysis of their objections, weak points and unfoundedness of their objections have been explained.

Keywords: proof of the existence of God, the argument of order, the theological argument, the psycho-theological argument

29 April 2019

Vrijednost kumulativnog argumenta kod dokazivanja postojanja Boga

Kategorija: Filozofija
Preuzmi pdf

2019-05-13T02:07:48+00:00 Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 14.|Ključne riječi: , , , , , |

UDK 28-1

Dokazivanje i potvrđivanje religijskih vjerovanja i naučavanja racionalnim dokazima ima dugu prošlost među filozofima religije i teolozima. Ovaj pristup smatra da vjerovanje u religijska načela i naučavanja zahtijeva njihovo dokazivanje i potvrđivanje racionalnim argumentima. Mnogo je kritika upućeno u vezi s utemeljenošću ovog pristupa, njegove neupotrebljivosti, te u pogledu onoga što je već urađeno s ovakvim pristupom. Ovaj tekst se bavi razmatranjem i kritiziranjem nastojanja nekih filozofa religije da iznesu različite argumente među racionalnim argumentima (deduktivne i induktivne) u dokazivanju religijskih naučavanja.

The value of the cumulative argument in proving the existence of God

Abstract

Proving and confirming religious beliefs and teachings by rational proofs has a long tradition among philosophers of religion and theologians. This approach holds that believing in religious principles and teachings requires their proof and confirmation by rational arguments. Many criticisms has been expressed concerning the justification of this approach, its inapplicability and what has already been achieved with this approach. This paper analyzes and criticizes the efforts of some philosophers of religion to present different arguments among rational arguments (deductive and inductive) in proving religious teachings.

Keywords: the cumulative argument, the rational argument for the existence of God, the philosophy of religion, religious teachings

29 April 2019

Slovo o Božijoj blizini – islamska perspektiva

Kategorija: Irfan
Preuzmi pdf

2019-05-12T06:28:12+00:00 Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 14.|Ključne riječi: , , , , , , , , |

UDK 28-13 : 28-23

Ovaj tekst se bavi sadržajima Kur’ana, svetih predaja (eḥāhdīs ḳudsijeh) i djela većinom klasičnih muslimanskih autora, u kojima se tretira Božija blizina, sveprisutnost, sveobuhvatnost, Svebivstvo, imanencija. Prije toga iznoseći odnos između Božije transcendencije (tenzīh) i imanencije (tešbīh). Također, tretirali smo načine i efekte približavanja Bogu, odnosno, čovjekov odgovor na Božiju Blizinu u formi bivanja svjesnim te sveobuhvatne Stvarnosti, posebno obraćajući pažnju na autore sufijske provenijencije koji su na tako dopadljiv način predstavljali Božiju Sveprisutnost. Tekst završavamo dijelom koji nije uobičajen zaključak, jer nam se čini da narav ovoga teksta takvo što iziskuje.

Ključne riječi: Kur’an, svete predaje (eḥāhdīs ḳudsijeh), Božija transcendencija (tenzīh), Božija imanencija (tešbīh), Božija Blizina (ḳurb) i Sveprisutnost, sufijski autori, približavanje Bogu

Speech about the proximity of God – the Muslim perspective

Abstract

The paper discusses contents from the Qur’an, holly traditions (eḥādīṯ qudsiyye) and mostly works by classical Muslim authors who wrote about the Proximity of God, the Omnipresence, the Comprehensiveness, the All-existence, and the Immanence. Prior to that, the paper presents the relation between God’s transcendence (tenzīh) and immanence (tešbīh). We have also discussed the ways and effects of getting close to God, i.e. man’s answer to the Proximity of God by being aware of the comprehensive Reality, focusing especially on the poets of Sufi provenance who have presented God’s Omnipresence in an appealing manner. In the end, we conclude the discussion with an unusual part, which seems more appropriate considering the nature of the text.

Keywords: the Qur’an, holly traditions (eḥādīṯ qudsiyye), God’s transcendence (tenzīh), God’s immanence (tešbīh), the Proximity of God (Qurb) and the Omnipresence, Sufi authors, getting close to God

29 April 2019

Predaja “Ko spozna sebe spoznao je svoga Gospodara” u svjetlu filozofije i irfana

Kategorija: Filozofija Irfan
Preuzmi pdf

2019-05-12T06:28:32+00:00 Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 14.|Ključne riječi: , , , , , , |

UDK 28-13

28-183.5

Predaja “Ko spozna sebe spoznao je svoga Gospodara” spada u red veoma poznatih islamskih predaja, koja je stoljećima zbog svog značaja okupirala umove muslimanskih mislilaca iz svih područja znanosti, kakve su filozofija, irfan, tefsir, hadis, a posebno irfan. Ova predaja je toliko važna da po svom sadržaju predstavlja kamen temeljac puta spoznaje.

Cilj ovog rada je da ponudi prikaz i odgovor na neka od najvažnijih pitanja koja se prirodno nameću kad je riječ o ovoj predaji. Neka od tih pitanja su:

Kakav je nužni odnos spoznaje duše sa spoznajom Boga?

Koja vrsta spoznaje duše dovodi do spoznaje Boga?

Kako nas spoznaja duše dovodi do spoznaje Boga?

Također, rad daje kratak odgovor na mišljenje da ova predaja ustvari želi reći da je spoznaja Boga nemoguća, a u nastavku rada prezentirani su neki od najvažnijih pojašnjenja odnosa spoznaje duše i spoznaje Uzvišenog Boga u svjetlu filozofije i irfana.

The tradition “He who knows himself knows his Lord” from the perspective of Philosophy and Gnosis

Abstract

The tradition “He who knows himself knows his Lord” is one of the well-known Islamic traditions, which, given its significance, has been occupying the minds of Muslim thinkers from all the fields of science, such as philosophy, gnosis, exegeses, hadith, but especially gnosis, for centuries. This tradition is so important that, with its content, it represents the cornerstone of the path of cognition.

This paper aims to present an overview and answer to some of the most important questions which are naturally posed concerning this tradition. Some of these questions are as follows: What is the necessary relation between the cognition of oneself and the cognition of God? Which kind of the cognition of oneself leads to the cognition of God? How does the cognition of oneself lead us to the cognition of God?

The paper also provides a short answer to the opinion of some scholars, according to whom this tradition aims to claim that the cognition of God is impossible. Furthermore, the paper presents some of the most important explanations of the relation between the cognition of oneself and the cognition of God the Exalted in the light of philosophy and gnosis.

Keywords: the cognition of oneself, the cognition of God, the argument of the cognition of oneself

29 April 2019

Uzvišeni Bog u filozofiji Mulla Sadre

Kategorija: Irfan Filozofija
Preuzmi pdf

2019-05-12T06:28:53+00:00 Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 14.|Ključne riječi: , , , , , , , , |

UDK 1 al-Shirazi
28-13

Cilj ovog rada je, koliko je to moguće, da na jednom mjestu ponudi osnovne obrise filozofskog razmišljanja i shvatanja Mulla Sadre o Bogu, Njegovoj jednoći i svojstvima. Sukladno osnovnom naumu, rad je podijeljen u poglavlja koja zasebno razmatraju svako od ovih pitanja. U prvom dijelu autor se ukratko osvrće na dokaze o postojanju Boga, onako kako su ih razumjeli Ibn Sina i Farabi, nudeći kratak historijski presjek razvoja misli o ovom pitanju, da bi u nastavku pojasnio krajnji doseg filozofije Mulla Sadre u dokazu o postojanju Boga poznatom kao dokaz istinoljubivih. Još jedna inovativna misao u filozofiji Mulla Sadre je govor o zbiljskoj jednoći Boga koja na ovakav način prije njega nije bila pojašnjena. U nastavku rada autor pojašnjava stavove Mulla Sadre o Božijoj pravječnosti i vječnosti, Božijim imenima i svojstvima, s posebnim osvrtom na Božije svojstvo stvaranja te položaja Kreacije kod stvaranja i njegova okončanja. U ovom radu je u najkraćem i, što je jednako važno, jednostavnim jezikom pokazana veličina Mulla Sadrine filozofske misli i doprinos koji je on dao na polju spoznaje Uzvišenog Boga. + proširi

29 April 2019

Uvodnik urednika

Kategorija: Uvodnik
Preuzmi pdf

2019-05-12T06:29:11+00:00 Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 14.|Ključne riječi: , |		

Uzvišeni Bog kao tema promišljanja prisutna je od pojave čovjeka. Štaviše, Uzvišeni Bog predstavlja glavnu os i kamen temeljac svih nebeskih pa i drugih religija na kojem se razvija i gradi specifičan pogled na svijet svake škole učenja. Drugim riječima kazano, onako kako se čovjek odredi u vezi s pitanjem Boga sva ostala čovjekova pitanja poprimaju tu boju. To posebno vrijedi kod definiranja smisla čovjekova postojanja.
Osnovna misija svih vjerovjesnika tokom povijesti čovječanstva nije bila da dokažu postojanje Boga, nego da Boga približe čovjeku, da čovjeka pomire s Bogom i opišu Ga onako kako to Njemu priliči.

Prirodno je bilo da jedna ovako važna tema bude predmetom i našeg zanimanja. Sukladno tome, četrnaesti broj Žive baštine posvećen je Uzvišenom Bogu u svjetlu filozofije i irfana. Naravno, pri ovom velikom zadatku bili smo potpuno svjesni svojih slabosti i ograničenja, ali se nadamo da smo bar u maloj mjeri, koliko kap u moru, pridonijeli rasvjetljavanju nekih pitanja koja se odnose na Uzvišenog Boga. Ovo će biti imperativ i u našem daljnjem radu.

Prvi rad je izlaganje uvaženog profesora Reze Akberijana pod naslovom “Uzvišeni Bog u filozofiji Mulla Sadre” u okviru simpozija koji je održan 2005. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu o temi filozofska misao Mulla Sadre. Profesor Akberijan, kao vrstan poznavalac misli Mulla Sadre, uspio je na veoma lijep i koncizan način, koliko to dozvoljava okvir jednog ovakvog rada, predstaviti najvažnije Mulla Sadrove postavke o Uzvišenom Bogu. Inače, prof. dr. Reza Akberijan je kao profesor predavao na više univerziteta u Iranu, a u Sjedinjenim Američkim Državama je boravio od 2001. do 2002. godine na Univerzitetu Georgetown u svojstvu istraživača, a od 2002.
do 2004. godine na Univerzitetu “George Washington” u svojstvu istraživača i gostujućeg predavača. Član je više naučnih instituta, a među njima i Međunarodnog instituta “Mulla Sadra” u Teheranu.
U drugom radu moja malenkost je nastojala da ponudi odgovor na neka najvažnija pitanja u vezi s poznatom predajom “Ko spozna sebe (dušu) sigurno je spoznao i svoga Gospodara.” U radu je prije svega dokazana neispravnost mišljenja onih koji ovu predaju uzimaju kao potvrdu da je spoznaja Boga nemoguća, jer da je tako, to bi značilo da su zatvorena sva vrata spoznaje i izgubio bi se smisao stvaranja čovjeka. Poznato je da ova predaja ima više od stotinu tumačenja, a mi smo ovom prilikom napravili sažetak nekih njezinih najvažnijih filozofskih i irfanskih tumačenja.

Uvodnik
Amar Imamović

12 Februar 2019

Tesavvuf Bosne u vidicima Fejzulaha Hadžibajrića: vjerski i kulturni razvoj bosanskih muslimana u prvoj polovini XX stoljeća

Kategorija: prikaz knjige
Preuzmi pdf

2019-05-12T06:30:09+00:00 Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 13.|Ključne riječi: , |

Povijest ljudskog roda poznaje različite vrste velikana, a među njima se naročito
izdvajaju dvije skupine ljudi. U prvu grupu, prema muslimanskome vjersko-teološkom shvaćanju, ubrajaju se Božiji poslanici, koji su bili božanski odgojeni. Njihova zadaća bila je opominjati i zboriti o riječi Istine još od doba prvog čovjeka pa sve do blagoslovljenog Muhammeda, a. s. U drugu skupinu velikana u povijesti mogu se svrstati učitelji kultura, koji su ostavili znakoviti trag svojim duhovnim stvaralaštvom, između ostaloga, i u humanističkim znanostima, o čemu svjedoče djela iz svjetske književnosti, filologije, filozofije, umjetnosti i, nesumnjivo, teologije i njenih disciplina, od kojih se jedna, a kada je riječ o tradiciji muslimana, oslovljava pojmom tesavvufa, tj. sufizma.

12 Februar 2019

Izbor rubaija Awhaduddina Kirmaniija

Kategorija: Irfan Sufijska poezija
Preuzmi pdf

2019-05-12T06:30:33+00:00 Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 13.|Ključne riječi: , , , , , , |

Awhaduddin Kirmani (Awhad al Din Kirmani) tesavufski je šejh, koji je živio u trinaestom stoljeću, zlatnom dobu islamske misli i duhovnosti, u kojem su izrastali mnogi velikani. Bio je lični prijatelj Muhjiddina ibn Arebija i poznavao je veliki broj duhovnih i intelektualnih pregaoca iz tog perioda. On je bio i dan-danas je jedan od najznačajnijih perzijskih pjesnika koji su pisali u pjesničkom obliku rubaije. Iza njega je ostao Divan od 1807 rubaija, koje su misaono veoma duboke i najviše izražavaju irfanski aspekt tesavufskog učenja. U ovom tekstu napravljen je izbor od 55 rubaija iz njegovog Divana.

Ključne riječi: Awhaduddin Kirmani, Ibn Arebi, islamska misao, rubaije, Divan, tesavvuf, irfan

A selection of Awhaduddin Kirman’s quatrains

Edited and translated by Hamza Halitović

Abstract

Awhaduddin Kirmani is a Sufi shaikh who lived in the 13th century, the golden age of the Islamic thought and spirituality in which many great people lived. He was a personal friend of Muhyiddin ibn Arabi and knew a large number of the intellectual and spiritual enthusiasts from that period. He was and still is one of the most significant Persian poets who wrote in the poetic form of quatrains. He wrote a Diwan containing 1807 quatrains which are intellectually very deep and mostly expressing the gnostic aspect of the Sufi teachings. This paper offers a selection of 55 quatrains from his Diwa­­­­n.

11 Februar 2019

Ibn ‘Arebi: Kapija intelektualne tradicije

Kategorija: Irfan Filozofija
Preuzmi pdf

2019-05-12T06:30:49+00:00 Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 13.|Ključne riječi: , , , , , , , , , |

Pripadnici intelektualne tradicije su smatrali da je konačni cilj cjelokupnog islamskog naučavanja osvijestiti u ljudima njihovu vlastitu intelektualnu i duhovnu narav, a to je božanska slika koja se nalazi u srcu. Autor kada kaže da je Ibnu-l-‘Arebī kapija intelektualne tradicije, on koristi riječ intelektualno nasuprot prenesenom, odnosno misli na prepoznatu i spoznatu istinu, a ne na pûkê informacije. Da bi shvatili značaj Ibnu-l-‘Arebījevog živog naslijeđa, važno je jasno razumijevati razliku između ove dvije vrste (s)poznavanja. Islamski svjetonazor je najobuhvatnije i najrazrađenije tretirao upravo Ibnu-l-‘Arebī. Za njega nije bilo načina opravdati oštro razdvajanje između etike i ontologije, odnosno subjektivnosti i objektivnosti. Zapravo, njegova namjera je bila pokazati da će se istinsko prepoznavanje sebe i Boga, stvarni život, potpuno ostvarenje čovjekova položaja, otkriti jedino slijedeći stope predvodnikâ koje je poslao Stvarni.

Ključne riječi: Ibnu-l-‘Arebī, intelektualna tradicija, živo naslijeđe, stvarni život, intelekt (‘akl), srce, ma‘rifa (prepoznavanje), tahkīk (ostvarenje)

William C. Chittick: Ibn Arabi: The Gate of the intellectual tradition

Abstract

Members of the intellectual tradition believed that the final aim of the whole Islamic teaching was to awake within people their own intellectual and spiritual nature, which is the divine image located in the heart. When the author says that Ibn Arabi is the gate of the intellectual tradition, he uses the word intellectual as opposed to transmitted, i.e. what he has in mind is a recognized and perceived truth, and not mere information. In order to understand the significance of Ibn Arabi’s living heritage, it is important to clearly distinguish between these two kinds of knowing (comprehending). The Islamic worldview was most comprehensively and most elaborately examined by Ibn Arabi himself. According to him, a sharp distinction between ethics and ontology, i.e. between subjectivity and objectivity, could not be justified in any way. In fact, his intention was to show that the true recognition of self and God, the real life, the complete realization of human’s position would be discovered only by following the steps of the leaders sent by the Real one.

Keywords: Ibn Arabi, intellectual tradition, living heritage, real life, intellect (‘akl), heart, ma‘rifa (recognition), tahkīk (realization).

Baština objave

Potaknuti mišlju velikana islamske misli, Objave i filozofije, Allame Tabatabaija – koji je na upit o njegovom veličanstvenom učenjačkom pregnuću skromno izjavio da je on imao za cilj jedino dati svoj doprinos …

Posjeti stranicu

Fondacija Baština Duhovnosti

Zalik 15d Mostar 88000 BiH

Phone: Mob: +387 61 371 019

Web: Baština objave