O razlozima…

Potaknuti mišlju velikana islamske misli, Objave i filozofije, Allame Tabatabaija – koji je na upit o njegovom veličanstvenom učenjačkom pregnuću skromno izjavio da je on imao za cilj jedino dati svoj doprinos cjelokupnom znanju čovječanstva i ostaviti traga koliko jednu rečenicu na tom putu  – i mi smo se okupili da damo doprinos tom plemenitom cilju, svjesni svojih manjkavosti i neznanja, ali počašćeni okolnošću da nam je u ovom kratkom ovozemaljskom životu pružena tako jedinstvena prilika.

Došao je čovjek do Allame Tabatabaija i primijetio: “Duhovni put je poput pomjeranja planine trepavicom”, na šta Allame reče: “Da, tako je. Ali nikad ne treba zaboraviti da je naspram nas u ovom poslu Uzvišeni Bog. Zato reci: ‘O Bože!’, i kreni, a On će to umjesto tebe uraditi i na kraju tebi pripisati.”

Časni Kur'an našem Poslaniku, s.a.v.a., kaže: “I nisi ti bacao kada si bacao, nego je Allah bacao.” (El-Enfâl, 8:17.)

Nadamo se da će ovaj naš trud u ovom mraku posvemašnje poplave materijalističkih učenja i pošasti moderne civilizacije, koja prijeti svemu ljudskom i plemenitom, koja čovjeka svodi na životinjsku razinu,  gdje nema mjesta misli nadahnutoj Božijim Apsolutom i sadržaju otkrovenja onostranog, da upalimo jednu svijeću i koliko-toliko odagnamo ovaj mrak i osvijetlimo put ka Vječnosti, koji je pred nama. Svu nadu polažemo u Uzvišenog Boga i od Njega tražimo pomoć!

Ciljevi

 •  Temeljni ciljevi Fodacije “Baština duhovnosti” su promicanje univerzalnih duhovnih vrijednosti proizašlih iz nebeske Objave, misaonih postignuća čovjeka u okrilju Objave i svih pozitivnih moralnih ljudskih vrlina i vrijednosti, te rad na svekolikom uzdizanju i reafirmacije čovjeka.
 • Promoviranje racionalne i duhovne misli koju je iznjedrila islamska misao u njenom najboljem obliku.
 • Promoviranje kulturne baštine i znanstveno-umjetničke aktivnosti Bošnjaka, kao i drugih naroda sa kojima Bošnjaci stoljeċima žive zajedno.
 • Organiziranje kulturnih manifestacija, naučnih seminara, susreta, izložbi, promocija.
 • Izdavačka djelatnost – objavljivanje knjiga, brošura i periodike.
 • Organizovanje seminara i kurseva.
 • Pružanje podrške i pomoći pojedincima i institucijama koje se u okviru svoje djelatnosti podudaraju sa ciljevima Fondacije.
 • Obavljanje drugih poslova od interesa za Fondaciju.

 

 

Aktivnosti

 • Edukacija
 • Promocija
 • Javno Zagovaranje
 • Naučno-Istraživački Rad
 • Publicistika
 • Informisanje
 • Networking Itd.

MISAO VODILJA

Časni Kur’an: “Lijepa Riječ je kao lijepo drvo: korijen mu je čvrst u zemlji, a grane prema nebu,  i ono plod svoj daje u svako doba dozvolom njegova Gospodara!” (Ibrahim; 14:24-25.)

Allahov Poslanik, s.a.v.a.: “Radi za Ovaj svijet kao da ćeš vječno boraviti u njemu i pripremaj se za Ahiret (budući svijet) kao da ćeš sutra umrijeti.”

Imam Sadik, mir s njime: “Ljudsko obličje je vrhunsko svjedočanstvo kojim Bog potvrđuje Svoje stvaranje. Ono je Knjiga koju je On napisao Svojom rukom. Ono je Hram koji je On sagradio Svojom mudrošću. Ono je skup Oblika svih svjetova. Ono je sažetak spoznaja proizašlih iz Ploče čuvane. Ono je vidljivi svjedok koji odgovara za sve nevidljivo. Ono je jamac, dokaz protiv svakog poricatelja. Ono je Pravi put položen između Dženneta i Džehennema.”

Imam Ali: “Bože, daj mi da budem u potpunosti posvećen Tebi i prosvijetli vid naših srca svjetlošću gledanja prema Tebi, da bi očima srca  prodrli kroz zastore svjetla i stigli do nalazištva Veličanstva i da bi naše duše postale vezane za Tvoju svetu moć!”

Imam Sedžad: “Bože moj, smjesti nas među one u vrtovima od čijih je dahova drveće čežnja za Tobom zadobilo čvrst korijen i skupinu čija su srca obuzeta gorljivošću ljubavi Tvoje!”.

Direktor i osnivač Fondacije,
mr. Amar Imamović