Mulla Sadraova djela mogu se po razvrstati po temama:

1. Kur'an. Neka djela iz ove oblasti odnose se na tumačenje kur'anskih sura i ajeta, sakupljeno i štampano u osam svezaka, a druga djela raspravljaju o kur'anskim naukama. Mefatihu-l-gajb jedno je od Sadraovih djela iz ove oblasti koje privlači pažnju drugih velikih učenjaka. Ovo djelo napisano je na temu hermeneutike (te'vil) Kur'ana i nudi jedinstvene gnostičke suptilnosti i tajne.

2. Hadis. Širaski mudrac napisao je mnoga objašnjenja i tumačenja hadisa, ali treba posebno izdvojiti Šarhu Usuli-l-Kafi. Mulla Sadra je napisao ovo djelo nakon osame i duhovnog vježbanja u Kahaku kraj Koma, dakle u Širazu. Ovo tumačenje – koje je, nažalost, ostalo nedovršeno – neki smatraju jednim od najboljih i najkorisnijih tumačenja napisanih o hadisima Ehli-bejta, a.s.[1]

3. Filozofija. Djela napisana iz ovog područja svakako su kod učenjaka zavrijedila najveću pažnju. Njegova najvažnija filozofska knjiga je Al-Asfaru-l-erba‘a, dragocjena zbirka koja je u sebi objedinila sva vjerovanja i misli svih onih koji su se bavili spoznajom. Ova knjiga je novim metodama i razmišljanjima koja u sebi sadrži razvila zastavu transcendentne teozofije nakon peripatetičke i iluminacijske filozofije kako bismo svjedočili o najdubljoj i najtemeljitijoj spoznaji u islamskoj školi.

Profesor Aštijani, savremeni poznavalac Sadraa, o Asfaru kaže: “Za učenjake Asfar je najbolja knjiga koja je napisana od pojave filozofije pa do danas. Puna je istraživanja i zapažanja. U ovoj knjizi na nekim mjestima zabilježena su veoma značajna pitanja, a većinu izvanrednih smislova i zbilja, koje svaki razum nije kadar spoznati, općenito je pojasnio ili je samo nagovijestio.”[2]

Gnostičari u svojim knjigama raspravljaju o četiri duhovna putovanja. Sadra je uskladio putovanje uma i misli sa gnostičkim putovanjem i duhovnim osvjedočenjem. Uredio ih je u četiri faze te je svoju knjigu i nazvao “Četiri putovanja”. Četiri faze ovih putovanja kod gnostičara su:

a) Prevladavanje Ovog svijeta i svijeta nematerijalnog radi stizanja do Istine ili, drugim riječima, otklanjanja zastora koji postoje između duhovnog putnika i Istine;

b) Spoznaja i osvjedočenje Istine i putovanje kroz savršenstva, djela, imena i atribute Stvoritelja;

c) Dolazak među stvorenja i viđenje Boga sa svime i u svemu;

d) Upućivanje ljudi, vođenje i dovođenje ljudi do Istine.

S obzirom na navedene faze, Mulla Sadra je svoju knjigu podijelio na sljedeća četiri dijela:

a) Opća pitanja filozofije: rasprava o egzistenciji i njenim akcidentima po biti, koja je uvod u jednoboštvo (tevhid) i umno putovanje od stvorenja ka Istini;

b) Rasprava o jednoboštvu, teologiji i Božijim atributima;

c) Djelo Božije, što jeste upravo Univerzalni svijet bitka i njegovi stepeni;

d) Rasprava o duši i proživljenju.

Od drugih filozofskih djela Sadraa možemo istaći još Aš-Šawahidu-r-rububijjah, koje je zapravo sažetak Asfara, te Al-Maša‘ir i Rasail felsefi.

4. Teologija. Sadra je u mnogobrojnim rukopisima s velikom pažnjom obradio razne teme iz oblasti teologije, poput tjelesnog proživljenja, proživljenja na Sudnjem danu (hašr), konačnog određenja, predodređenja, determinizma i potpune slobode.

On je u svojim teološkim rukopisima iz vjerskih tekstova i predaja Ehli-bejta, a.s., izvukao posve nove i prefinjene misli i izložio ih, ne metodom teologije nego metodom razuma i argumenta.

Neka od njegovih teoloških djela su: Risala Al-Hašr, Halqu-l-a‘mal, Al-Hikmatu-l-‘aršijje i Al-Qada wa-l-qadar.

5. Logika. Risala At-Tasawwur wa-t-tasdiq i Al-lama‘atu-l-mašriqijjah spadaju među Sadraova djela koja nude vrlo korisne misli iz područja logike.

6. Poezija. Divan-e ši‘r sadrži poeme koje je sakupio njegov učenik Fejz Kašani. Neke od ovih poema zajedno sa djelom Risala Se asl štampane su povodom četiri stotine godina od rođenja Mulla Sadra.

Pored navedenih, Mulla Sadra je napisao i brojna druga djela o raznim temama, poput djela Risala Se asl,koje je napisano kao odgovor kvaziučenjacima koji su ga doveli u težak položaj, i knjige Kesru-l-asnami-l-džahilijjah,u kojoj kudi neznalice i varalice među sufijama.

Oko pedeset knjiga i poslanica pripisuje se Mulla Sadrau, ali prema istraživanju profesora Aštijanija, trideset i sedam knjiga i poslanica sigurno pripada njemu.

(Nastavak: Učenici Mulla Sadraa)


[1] Ovo mišljenje dijeli i Muhammed Baqir Musawi Honsari u knjizi Rewdatu-l-džennat, sv. 4, str. 121.

[2] Sejjid Dželaluddin Aštijani: Šarhe hal wa arae'e falsofi Mulla Sadra, str. 258.