Preuzeto iz udžbenika “Historija islamske filozofije” s Univerziteta “Al-Mustafa”.

Prethodno: Kratak pregled filozofske misli Al-Kindija

Kindi je marljiv istraživač koji ima brojna autorska djela, a više od polovine njegovog opusa do nas nije stiglo.

Povijesničari filozofije, kako bi odredili broj Kindijevih djela, oslanjali su se na četiri izvora i nisu im ništa dodali. Najstariji od ova četiri izvora je Fihristi ibn Nedim (preselio nakon 377. po Hidžri). On je Kindija uvrstio među naturalističke filozofe. Prema izvještaju Ibn Nedima, broj Kindijevih knjiga i traktata je 242 sveska i prema njegovoj klasifikaciji vezana su za teme:

1. Mantik, 2. Felsefeje ula, 3 Hesab, 4. Kurevijjat, 5. Musiki, 6. Nudžum, 7. Hendese, 8. Pezeški, 9. Tendžim (ahkamijjat), 10. Kelam (džedelijjat), 11. Revanšenasi (nefsijjat), 12. Sijaset, 13. Asar ulvi (ahdasijjat), 14. Eklimšenasi (abadijjat), 15. Pišguji (tekaddumijjat).

Ostala tri izvora su:

Tabakatul-umem od ibn Sa'd Endulusi (preselio 462. g. po Hidžri).

Ahbarul-ulema biahbarul-hukema od Kufti (preselio 646.g. po Hidžri). On je, držeći se metode Ibn Nedima, iznio drugačiju listu za Kindijeva djela.

Ujunul-enbai fi tabakatul-etibba’ Ibn ebi Esiba’ (preselio 668.g. po Hidžri).

Na početku druge polovine 19. stoljeća evropski istraživač Gustav Flugel, uspoređujući i korigirajući prijašnje izvore, navodi brojku od 256 djela koja pripadaju Kindiju.

Od Kindijevih sačuvanih traktata manje od deset su još u rukopisu a ostala su redigirana i štampana.

Najvažnija njegova djela koja su do danas stigla jesu:

1. Kitab fi felsefetil-ula, 2. Risaletu fil-akl, 3. Risaletu fi hududil-ešjai ve rusumuhe, 4. Risaletu fi kemmijjeti kutubu Aristu, 5. Risaletu fil-hileti lidef'il-ahzan.

Zahvaljujući trudu doktora Abu Rijde, prvi put je redigirano i objavljeno 25 Kindijevih traktata, tako da se može reći da njemu pripadaju najveće zasluge za korekciju i oživljavanje Kindijevih djela.

Kindijeva objavljena djela ukupno dostižu brojku od 44, od kojih valja izdvojiti dva:

1.Usuludžija, 2. Al-Hajrul-mahz poznat kao Kitabul-ilel.

Izdvojit ćemo sedam Kindijevih neobjavljenih djela:

1.Risaletu fi ihtijarul-umem, 2. Risaletu fi istdžabetul-dua, 3-.Risaletu fi istihradžul-ma'na, 4. Makaletu fi tehavilus-sinin, 5.Risaletu fi zatuš-ša'betejn, 6. Risaletu fiš-šuaat, 7.Kitabu fi sanaatul-kubra.[1]

Nastavak: Kindijev utjecaj na islamsku filozofiju


[1] Pored veoma korisnih istraživanja i objašnjenja Abu Rijdea, u Resailu al-Kindi al-felsefijjetu vidi: Kitabu al-Kindi ve arauhul-felsefijjetu Šahulija koje je veoma korisno i pogodno djelo za spoznaju ispravnosti Kindijevih djela.