Rezime: Rad tretira pojam boli u njenom gnostičkom značenju akcentirajući se na poetski opus šejha Attara Nišaburija koji je boli dodijelio središnju i dominantnu poziciju u svom tesavufskom naučavanju. Ukazano je na specifičnosti ove boli s obzirom na njenu metafizičku prirodu i različite vidove očitovanja u univerzumu čovjekove duše, a koji su uvjetovani stupnjevima kojima prolazi putnik duhovne staze. Za razliku od ostalih gnostičkih izvora prema kojima čovjekov sejri suluk počinje od postaje pokajanja (toube) ili budnosti (yaqze), Attar je izgradio autentično stajalište da zbiljsko duhovno putovanje počinje traganjem iniciranim bolom pokazujući da je bol unutarnji vodič koji čovjeku utire put ka samoizbavljenju od oba vida jastva – egzoterijskog i ezoterijskog – do stupnja bekā'a i zbiljskog bitisanja kroz nezalazeće Božije postojanje.

Abstract

Mubina Moker: Pain – the determinant of true love

The paper examines the concept of pain in its gnostic meaning with the accent on the poetic opus of Sheikh Attar of Nishapur who gave the pain a central and dominating position in his tasawwuf teachings. The characteristics of this pain have been pointed out regarding its metaphysical nature and different aspects of manifestation in the universe of human soul, which are conditioned by the levels through which traveler of the spiritual path passes. Unlike the rest of the gnostic sources according to which man’s sayr-e suluk (spiritual travel) begins from the station of repentance (toube) or wakefulness (yaqze), Attar developed an authentic opinion according to which the real spiritual travel begins with a search initiated by pain, whereby he showed that pain is an inner guide which paves the way for human towards his self-salvation from both aspects of ego – exoteric and esoteric – up to the level of  bekā'a and the true existence through the never-ending God’s existence.

Keywords: gnostic pain, the pain of searching, the pain of astonishment, the pain of faith, Attar, Ahmad Ghazali, Suhrawardy.