UDK 28:001

Već duže od nekoliko stoljeća muslimanski znanstvenici zaostaju za svjetskim trendovima, iako je općepoznato i priznato da su nekada ranije upravo oni bili ti koji su utirali puteve i predvodili i upravljali svjetskim tokovima znanosti. U tekstu koji slijedi autor, i sam prirodoslovac, nastoji dati svoje viđenje i odgovore na pitanja, kao što su: šta se dogodilo; gdje su muslimani pogriješili; kako Kur’an gleda na znanje; trebamo li izučavati samo vjerske znanosti; možemo li, smijemo li i trebamo li, sa stanovišta Kur’ana i sunneta, izučavati svako znanje koje nas približava spoznaji Boga i Njegove kreacije; zašto i čemu izučavanje prirodnih znanosti i postoje li granice do kojih trebamo ići. Autor nastoji što dublje zaroniti u ovu problematiku i dati nam informacije i reference iz Kur’ana i sunneta o navedenim pitanjima, ali i mnogi šire, te nam nudi ne samo odgovore na ova pitanja nego daje i praktične smjernice kako bismo se kao ummet trebali ponašati i šta bi trebao biti naš cilj u izučavanju prirodnih znanosti.
Ključne riječi: Kur’an, sunnet, prirodne znanosti / nauke, islam, znanje, epistemologija, fizika, priroda, spoznaja prirode

Abstract
Science and Muslim Umma and the Islamic Concept of Knowledge
Mahdi Golshan
For more than several centuries, Muslim scholars have been lagging behind world trends, although it is widely known and recognized that, in the past, they were the ones who paved the way and led and managed the world's lows in the ield of science. In the following text, the author, himself a naturalist, attempts to give his view and answers to questions such as: What happened? Where did Muslims make mistake? What is Qur’an's view of knowledge? Should we only study religious sciences? Can we, may we and should we, from the perspective of Qur’an and Sunna, study any
knowledge that brings us closer to knowing God and His Creation? Why and for which purpose should we study natural sciences and are there any boundaries? The author strives to cope with these problems as profoundly as he can and give us information and references from Qur’an and Sunna about the abovementioned questions, and much more. Furthermore, he not only wants to offer us answers to these questions, but gives us practical guidelines as how we, as umma, should behave and what should be our goal when we study natural sciences.
Key words: Qur’an, Sunna, natural sciences, Islam, knowledge, epistemology, physics, nature, knowing nature