U nastavku donosimo sedmo poglavlje knjige Naša filozofija od cijenjenog filozofa Sejjida Muhammeda Bakira Es-Sadra a koju je objavila Fondacija “Baština duhovnosti” 2013. godine. Kao što je urednik knjige i rekao u njenom uvodu ovo djelo je nastalo kao potreba vremena u kojem je živo autor i nastojanju da se ponudi dostatan odgovor na tada sve jaču propagandu i uticaj koje je marksističko učenje ostavljalo na naučne krugove i mladež. Iako su povodi pisanja ove knjige bili definisani svojim vremenom odnosno ideologijom koja danas predstavlja historiju ali univerzalnost tema kojima se ona bavi prevazili svoje vrijeme.

Kroz historiji ljudske misli dva osnova filozofska toka su kroz razne oblike bili sučeljeni. To je učenje po kojem je cjelokupna zbilja ograničena na materiju i ono učenje koje dokazuje postojanje i viših nematerijalnih zbilja od kojih je i znanje.

Najvažnije filozofsko pitanje u vezi sa znanjem jeste pitanje oblikovanja znanja u takvu filozofsku formu koja će otkriti njegovu zbilju i suštinu i pokazati da li se radi o materijalnom fenomenu prisutnom u materiji kada ona dosegne određenu razinu razvoja, usavršavanja i upotpunjenja, kako to tvrde materijalisti, ili se, pak, radi o fenomenu koji je lišen svake materijalnosti i, skupa sa svojim manifestacijama, podržan određenom vrstom egzistencije, kako ga se filozofski shvata u metafizici. Budući da je marksizam po svojoj prirodi materijalistička škola, on, naravno, naglašava materijalističku sliku o mislima i znanju.