UDK 1:001]:28-23

U Kur’anu Časnom postoji više od 750 ajeta u kojima se upućuje i poziva na prirodne fenomene. U većini ovih ajeta preporučuju se proučavanje knjige postanka te promišljanje njenog sadržaja. Kako to potvrđuju mnogi istaknuti islamski učenjaci, Kur’an, međutim, nije knjiga prirodnih znanosti, već je riječ o knjizi upute i prosvjetljenja. Kur’ansko referiranje i pozivanje na prirodne fenomene ima za cilj tek usmjeriti čovjekovu pozornosti na moć i slavu Mudrog Tvorca univerzuma i to putem istraživanja i promišljanja o prirodnim fenomenima i stvorenjima, te ohrabriti čovjeka da teži bliskosti Njemu. S kur’anskog stanovišta, prirodni fenomeni su znakovi – ajeti – Svemoćnog, a bilo kakvo razumijevanje prirode analogno je razumijevanju znakova posredstvom kojih stječemo spoznaju o Gospodara tih znakova.
Ključne riječi: filozofija znanosti, Kur’an, spoznaja, sredstva spoznaje, prepreke spoznaje

Abstract
The Philosophy of Science – Qur’an’s View
Mahdi Golshan
In the Holy Qur’an there are more than 750 verses in which natural phenomena are called upon and referred to. The majority of these verses call upon the study of the book of genesis and reflection of its contents. As it has been confirmed by many prominent Muslim scholars, Qur’an, however, is not a book of natural sciences, but a book of guidance and enlightenment. The reference to the natural phenomena in Qur’an aims to focus man’s attention on the power and glory of the Wise Creator of the universe through research and reflection on natural phenomena and creatures, and to encourage man to yearn to be close to Him. From Qur’ans perspective, natural phenomena are signs – ayat – of the Almighty, and any kind of comprehending nature is analog to the comprehending of signs by which we gain knowledge of the Master of those signs.

Key words: philosophy of science, Qur’an, knowledge, sources of knowledge, obstacles to knowledge