UDK 28-1

Učenje o Savršenom čovjeku predstavlja jedan od najuniverzalnijih arhetipova ljudskog vjerovanja. Ovo učenje nalazimo u različitim religijama, pa čak i u nekim ateističkim učenjima. Ova doktrina na svojevrstan način u sebi sukusira sva religijska, filozofska i znanstvena pitanja.

U ovom radu, oslanjajući se na klasičnu literaturu i povremeno reflektirajući komparativni metod, pokušali smo prikazati osnovna načela i specifičnosti islamskog učenja o Savršenom čovjeku. Islamsko učenje, i pored sličnosti koje ima s doktrinarnim učenjima drugih religija i ideologija, razvija veoma osobit i osebujan koncept učenja o Savršenom čovjeku, ne dovodeći pritom u pitanje ni najmanje esencijalnu Jednoću i Savršenstvo Božije i ne zapadajući u različite panteističke, panenteističke i antropoteističke aporije.

Islamski koncept Savršenog čovjeka na najbolji način očuvava i razvija ideju čistog i apsolutnog monoteizma (tevhida), uspješno nadvladavajući zamke monističkog, dualističkog i pluralističkog razumijevanja odnosa Boga i svega što se nalazi naspram Njega.

Ovdje smo veoma argumentirano predstavili kosmološko i etičko učenje o Savršenom čovjeku te ukazali na nemjerljiv doprinos šejha Mustafe Čolića i njegove specifične elaboracije i semiotičke analize ovog izuzetno značajnog doktrinarnog učenja unutar bogate tradicije islamske civilizacije i duhovnosti.

THE DIVINE LAW – A PERFECT MAN

Abstract

The teaching of a Perfect man represents one of the most universal archetypes of human belief. We can find this teaching in different religions and even in some atheist teaching. This doctrine in a certain manner summarizes all religious, philosophical and scientific issues.

By relying on the classical literature and occasionally applying the comparative method, this paper attempts to show the basic principles and specific features of the Islamic teaching about the Perfect man. Even though it shares similarities with the doctrinal teachings of other religions and ideologies, the Islamic teaching has developed a very characteristic and comprehensive concept of teaching about the Perfect man, without questioning at all the essential Oneness and Perfection of God and without getting into any pantheistic, panentheistic or antropotheistic apories.

The Islamic concept of the Perfect man best preserves and develops the idea of pure and absolute monotheism (tawheed) by successfully overcoming the traps of monotheistic, dualistic and pluralistic understanding of the relationship between God and everything else other than Him.

The paper presents the cosmological and ethical teaching about a Perfect man in an argumentative manner and points out the invaluable contribution of Shayh Mustafa Čolić and his specific elaboration and semiotic analyses of this very important doctrinal teaching within the rich tradition of the Islamic civilization and spirituality.

Keywords: a Perfect man, Ibn ‘Arabi, Shayh Mustafa Čolić, Revealed universe.