UDK 1:821.222.1]

Perzijska književnost, a posebno mistička, odnosno irfanska književnost, u velikoj mjeri izmiješana je sa Suhrawardijevim iluminističkim idejama. Ta povezanost i međusobni utjecaj uglavnom su plod njegovih pisanih djela preko kojih je Suhrawardi svoje filozofske ideje prezentirao u formi književnosti i jezika simbola. Suhrawardi je svoja mistična iskustva nekada izražavao vrlo eksplicitno, ponekad je to činio u formi simboličnih priča, a nekada je, opet, različita mistična iskustva nastojao teorijski klasificirati i sistematizirati. Hafiz Širazi, kao pjesnik koji svojom poezijom baštini bogatu književnu tradiciju, u formi gazela veoma često prezentira vlastita mistična iskustva koja umnogome nalikuju na mistična iskustva o kojima govori Suhrawardi. Mistik ili onaj koji proživljava određeno religijsko iskustvo je taj koji u susretu sa svetim svojom sviješću oblikuje nešto što je po svojoj biti nepredstavljivo i neopisivo. Može se reći da su Suhrawardijeva djela umnogome utjecala na oblikovanje Hafizove svijesti i specifična religijska i mistična iskustva. Ponekad se sličnosti ovih iskustava odnose na specifičan prostor u kojem se dešavaju, kao što su to svijet ideja ili Suhrawardijeva Hurqalya, a ponekad ove sličnosti dolaze do izražaja u pogledu kakvoće spomenutih iskustava u formi vizuelnih, auditivnih i aromatičnih fenomena. Opisivanje ovih iskustava u formi kratkotrajnog blijeska, ponoćnog sunca, susreta sa svetim mladićem ili djevojkom i svjetlosnim starcem predstavlja neke od primjera u kojima uočavamo sličnosti između Suhrawardija i Hafiza kada govore o religijskim i mističnim iskustvima.

Ključne riječi: Suhrawardi, Hafiz Širazi, religijsko iskustvo, mistično iskustvo, svijet ideja, Hurqalya

Abstract

A comparative analysis of religious experience described by Suhrawardi and Hafiz Shirazi

Hoseinali Qobadi and Iman Zargaran

Persian literature, in particular mystical, irfan literature, is largely intertwined with Suhrawardi’s illuminist ideas. This connection and mutual influences are mostly fruits of his written works through which Suhrawardi presented his philosophical ideas in the form of literature and the language of symbols. Sometimes, Suhrawardi expressed his mystical experiences in a very explicit manner, sometimes he expressed them through the form of symbolistic stories, while, at other times, he attempted to theoretically classify and systemize different mystical experiences. Hafiz Shirazi, as a poet whose poetry is part of rich literary tradition, in the form of gazel often presents his own mystical experiences which are very similar to the mystical experiences described by Suhrawardi. A mystic or the one who lives through certain religious experience is the one who, when meeting the holly, with his consciousness forms something that is unrepresentable and indescribable in its essence. It can be concluded that Suhrawardi’s works had a significant impact on forming of Hafiz’s consciousness and specific religious and mystical experiences. Sometimes the similarity of these experiences are related to the specific location in which they are taking place, such as the world of ideas or Suhrawardi’s Hurqalya, and sometimes these similarities are expressed through the quality of the experiences in the form of visual, auditive and aromatic phenomena. The description of these experiences as a short-term flash, midnight sun, an encounter with a holly young man or girl and old man of light are some examples in which we observe the similarity between Suhrawardi and Hafiza when they discuss religious and mystical experiences.

Keywords: Suhrawardi, Hafiz Shirazi, religious experience, the world of ideas, Hurqalya.