Namjera nam je da kroz nekoliko idućih tekstova čitaocu ponudimo osnove tradicionalne islamske medicine. Prije samog bavljenja i promišljanja o tradicionalnoj islamskoj medicini kako joj je pristupao i definisao Ibn Sina veoma je važno imati na umu da medicina Ibn Sine direktno proizlazi iz njegova pogleda na svijet koji je opet određen peripatetičkom filozofijom čiji je on najveći predstavnik. U tradicionalnoj islamskoj medicini posebna pažnja se pridavala razumijevanju temperamenta ljudi o čemu i Ibn Sina opširno piše u uvodnim rasprava njegova Qanuna. Ovo učenje i metodologija liječenja je pred naletom savremenog razumijevanja i  pristupu čovjeku u velikoj mjeri potisnuto i otišlo u zaborav pa čak i na Istoku. Danas kada se preispituju metode i naučna dostignuća u medicini, javlja se potreba za oživljavanjem tradicionalne medicine koja je nerijetko učinkovitija, jeftinija i bezbolnija od savremenih metoda liječenja.