UDK 1 Suhrawardi

111.1

Grčka kultura ne uspijeva gotovo nikada u potpunosti prevladati percepciju simboličkog. Ona ostaje uvijek vezana uz prirodu i uz sudbinu. S druge strane, ishodišne tačke povijesnih pravaca u nemogućnosti su ostvariti jedinstvo tjelesne predodžbe. Percepcija tijela i percepcija svijeta ostaje nedovršena. Postoji i treći put. I upravo taj treći Put nalazimo u Suhrawardījevim djelima.
Ključne riječi: ontologija, grčka filozofija, istočna filozofija, Suhrawardī

Abstract

Shihābuddīn Yahyä Suhrawardīj’s ontological approach

Greek culture does not succeed in almost never overcoming the perception of the symbolic. It remains always linked to nature and destiny. On the other hand, the starting points of the historical directions are the inability to realize the unity of bodily perception. The perception of body and perception of the world remains unfinished. There is a third way. It is this third Way is found in Suhrawardī works.

Keywords: ontology, greek philosophy, eastern philosophy, Suhrawardī