Uloga tekije u širenju islamske kulture i uopće u islamizaciji naših krajeva već je prilično osvijetljena. Većina (puto)pisaca je pisala o ulozi i značaju tekija, i došli su do zaključka da su se tekije ili zavije prvenstveno starale o sigurnosti putnika, predstavljale su konačišta i musafirhane. U vrijeme osmanske vlade u kasabi Belgraddžik / Konjic podignute su tekije / zavije dvaju derviških redova / tarikata: halvetijska, čiji je vakif bio Mehmed-beg, carski čauš i mevlevijska, za koju se nije moglo utvrditi ko joj je vakif.