Svrha ovog teksta je da po prvi put na bosanskom jeziku našem auditoriju predstavi izbor iz Attarovih djela koja su manje poznata od njegovih slavnih mesnevija. Zapravo, riječ je o njegovoj lirici, gazelima i rubaijama, koji su sakupljeni u dva zasebna djela. Njegovi gazeli i kaside sakupljene su u njegovom Divanu koji sadrži preko 700 gazela i 30 kasida. Dok je svoje rubaije Attar sam sabrao u zasebno djelo naslovljeno Muhtarnama koje sadrži 2088 rubaija podijeljenih u 50 poglavlja i po svemu sudeći riječ je o posljednjem djelu koje je Attar napisao.10 U Attarovoj lirici ljubav je centralna tema. Već smo vidjeli u njegovim mesnevijama da je za Attara ljubav srž ozbiljenja duhovnog putovanja i o njoj govori izdašno preko velikog broja metafora i alegorija, no u svojim gazelima on ljubav izražava na jedan drugačiji, puno direktniji način. Druga tema koju srećemo u mesnevijama a sa kojom se Attar također često bavi i u svojim gazelima je tema duhovnog putovanja, opis postaja i stanja kroz koje duhovni putnik prolazi na svojem kretanju ka Bogu Uzvišenom. Ove dvije tematske cjeline su centralne za cjelokupno Attarovo djelo a isto vrijedi kada su njegove rubaije u pitanju, no sa jednom značajnom razlikom, a to je da se u rubaijama također mogu naći i apstraktniji metafizički iskazi vezani za irfan – duhovnu spoznaju, što nije čudno imajući u vidu da je to poslednje pa samim tim i najzrelije Attarovo djelo. Prijevod koji je pred vama je za sada prvi prijevod Attarove lirike na bosanski jezik, želja nam je da u nekoliko nastavaka objavimo jedan značajan izbor njegovih gazela i rubaija.