UDK 28:1

165

1-al-Shirazi

Recentna istraživanja i brojni naslovi objavljeni na Zapadu pokazali su neutemeljenim stavove o “kraju” islamske filozofije nakon smrti Averroesa i posvjedočili postojanje bogate intelektualne tradicije razvijane unutar muslimanskog intelektualnog kruga. Epistemologija, iako neraskidivo vezana za ontologiju i metafiziku, jedna je od disciplina koje su naročito njegovane unutar kasnije islamske filozofske misli. Autor to pokazuje na primjeru doktrine o sjedinjenju spoznavaoca i predmeta spoznavanja (ittihad al-aqil wa al-ma‘qul), te ideje uprisutnjenog znanja (‘ilm al-huduri), što su
kategorije koje dominantno pripadaju sadrijanskoj filozofskoj tradiciji.

Ključne riječi: teorija spoznaje, islamska filozofija, unifikacijski argument, upristunjeno znanje.

Abstract
Mulla Sadra’s Theory of Knowledge
Rusmir Šadić
Recent research and numerous titles published in the West prove unfounded views about “the end” of the Islamic philosophy after the death of Averroes and testify to the existence of a rich intellectual tradition developed within Muslim intellectual circles. Epistemology, although inextricably linked to the ontology and metaphysics, belongs to the disciplines that are particularly cherished within the later Islamic philosophical thought. The author shows that on the example of the doctrine on unification of intellector and intelligible (Ittihad al-‘āqil wa al-ma‘qūl), and ideas of knowledge-by-presence (‘ilm al-huduri), which are the categories that predominantly belong to Sadrian philosophical tradition.

Keywords: theory of knowledge, Islamic philosophy, unification argument, knowledge-by-presence.