UDK 17.021.1:28

2-157

Autor u ovome radu pokazuje kako su uzusi uma koji su doneseni modernitetom rijetko podudarni s islamskim naučavanjem, budući da ništa što karakterizira modernitet nije tevhid. Stoga, on naziva karakteristične crte moderniteta takthīrom, to jeste umnožavanjem stvarī i potvrđivanjem mnoštva bogova, što je doslovna suprotnost tevhidu, svođenju stvari na jedno, zapravo potvrđivanju Božije jednoće, a to je prvo načelo islamskog promišljanja. Razumijevanje prirode mnoštva lažnih bogova uvijek je bilo središnje za intelektualne nauke, a modernim vremenima i modernom mišljenju nedostaje jedinstvena orijentacija. Možda najveća prepreka za muslimane u nošenju s modernitetom jeste opći trend odbacivanja svega osim najpovršnijih ukrasa islamske tradicije. Autor zaključujući kaže da se Tradicija nikada ne može oporaviti oponašanjem ili zajedničkom akcijom, već jedino pojedinačnom posvećenošću i ličnim ostvarenjem, jer razumijevanje ne može biti nametnuto ili propisano, ono može rasti samo u srcu.
Ključne riječi: modernitet, islamsko naučavanje, tevhid, takthīr, (islamske) intelektualne nauke, Tradicija

Abstract
The Gods of Modernity
William C. Chittick
In the paper, the author shows how the mores of intellect brought about by modernity are rarely congruent with the Islamic teaching, since nothing that characterizes modernity is tawheed. Therefore, he calls the characteristic features of modernity taktheer, i.e. multiplication of things and confirmation of multitude of gods, which is literally contrary to tawheed, i.e. reducing things to one, in fact, the confirmation of God’s oneness, and that is the first principle of Islamic thinking. Understanding the nature of multitude of gods has always been central for intellectual sciences, while modern time and modern thinking lack a united orientation. Perhaps the biggest obstacle for Muslims in dealing with modernity is a general trend of rejecting everything but the most superficial ornaments of the Islamic tradition. The author consequently says that the Tradition can never recover by imitation or joint action, but only by individual dedication and personal achievement, because understanding cannot be imposed or prescribed, it can grow only in the heart.

Key words: modernity, Islamic teaching, tawheed, taktheer, (Islamic) intellectual sciences, Tradition