UDK 821.222.1.09 Širazi
821.163.4(497.6) Mostarac

Ličnost Sadija Širazija ima istaknuto mjesto i ulogu na prostoru Bosne i Hercegovine, a njegovo najpoznatije djelo Đulistan stoljećima je zauzimalo poseban status i ugled u kulturnoj tradiciji Bošnjaka. Značaj Sadija na ovim prostorima prvenstveno se ogleda u pojavi određenog broja bošnjačkih pjesnika i pisaca koji su stvarali pod utjecajem Đulistana. Istaknuto mjesto među njima svakako pripada šejh Fevziju Mostarcu, koji je svoje djelo Bulbulistan pisao ugledajući se na djela slavnih perzijskih klasika, u prvom redu na Sadijev Đulistan i Džamijev Beharistan.

U fokusu ovog rada jeste Fevzijev Bulbulistan u kontekstu intertekstualnog dijaloga sa Sadijevim Đulistanom, te ustvrđivanje sličnosti i razlika na strukturalno-sadržajnoj i jezičko-stilskoj razini između ova dva djela. Kad je riječ o tipovima transtekstualnih odnosa uspostavljenih između Sadijeva Đulistana i Fevzijeva Bulbulistana, uočavaju se tri tipa odnosa, a to su: arhitekstualnost, autoreferencijalnost i intertekstualnost.

Abstract

Sa‘dī Shirazi has a prominent place and role on the territory of Bosnia and Herzegovina and his most famous work Gulistan has occupied for centuries a special place and reputation in the cultural tradition of Bosniaks. Sa‘dī’s significance in this region is primarily reflected in the appearance of a number of Bosniak poets and writers who wrote under the influence of Gulistan. A prominent place among them certainly belongs to Fevzi Mostari who wrote his work Bulbulistan modelled on the works of renowned Persian poets, in the first place on Sa‘dī’s Gulistan and Jāmī’s Baharestan.

The focus of this paper is to observe Fevzi’s Bulbulistan in the context of intertextual dialogue with Sa‘dī’s Gulistan and to find out what are similarities and differences on the structural-content and language-style level between these two works. When it comes to types of transtextual relations established between Sa‘dī’s Gulistan  and Fevzi’s Bulbulistan, three types of relation and these are: architextuality, autoreferentiality and intertextuality.

Keywords: Sa‘dī Shirazi, Gulistan, Fevzi Mostari, Bulbulistan, intertextual dialogue, architextuality, autoreferentiality, intertextuality, structural-content level, language-style level.