Tekst pred nama je sažetak nekoliko poglavlja knjige Rawabete edžtema‘i dar eslam (Društveni odnosi u islamu) velikog savremenog mufesira Allame Tabatabaija, r.a. Prijevod je popraćen stajalištima drugih mislilaca u cilju potvrde, kritike i dublje analize navedenog u tekstu što u mnogome pomaže njegovom razumijevanju.

I površnim pogledom na opće islamske propise shvatamo da je islam društvena vjera i odgovara čovjekovoj prirodi. Propisi kao što su naređivanje na odbor a odvraćanje od zla, poticanje islama na jačanje društvenih veza putem ljubavi, uzajamnog pomaganja, darivanja te održavanje Božijih propisa u zajednici kao što je namaz u džematu, hadž i brojni drugi vjerski propisi pokazatelj je da islam svoj poziv gradi na društvu. Islam se ne zadovoljava samo dobrom pojedinca već smatra da zdrav pojedinac treba izgraditi zdravo društvo.

Ovaj tekst pojašnjava sposobnost provedivosti islamskih društvenih propisa u postojećim savremenim okolnostima. Također, nastojalo se odgovoriti na pitanja kao što su: Da li je primjenjivost islamskih društvenih propisa u savremenim okolnostima mjerilo njihove naprednosti ili je to pokazatelj nepostojanja tih propisa? Zašto i pored postojanja naprednih društvenih islamskih propisa islam kao jedna društvena ideologija nije uspjela da nastavi uspješan život? Da li su mjerilo naprednosti jednog društva samo odnosi pojedinaca unutar tog društva ili tome treba pridodati i sposobnost društva da komunicira i sučeljava se sa drugim društvima?

Allameh Seyed Mohammad Husayn Tabataba'i: Is social ideology constant and implementable?

This text is a summary of few chapters of the book Rawabet-e ejtema’i dar islam (Social relations in Islam) by a great contemporary commentator of the Quran, Allameh Tabataba’i, r.a. The translation is accompanied by views of other intellectuals with the aim of confirmation, critique and more profound analysis of the text, which greatly helps in comprehending it.

Even by glancing at the general Islamic regulations we understand that Islam is a social religion and that it is compatible with human nature. Regulations such as ordering good deeds and forbidding bad deeds, encouraging the strengthening of social relations through love, mutual support and giving gifts, and observance of God’s regulation in community such as the group prayer, Hajj and many other religious regulations show that Islam builds its call on society. Islam is not satisfied only with the welfare of an individual, but holds that a healthy individual should build a healthy society.

This text explains the applicability of Islamic social regulations in the existing contemporary circumstances. In addition, the following questions are discussed: Is the applicability of Islamic social regulations in the contemporary circumstances a measure of their advanced level or an indicator of the lack of such regulations?; Why is it that even with the existence of advanced social Islamic regulations Islam, as a social ideology, has failed to continue to prosper?; Are relations among individuals of a society the measure of the society’s progress, or should we also consider the society’s ability to communicate with and confront other societies?

Keywords: society, social relations, social relations in Islam