UDK 821.222.1.09-1 Shirazi
801.73

Hadže Šemsuddin Muhammed Hafi z Širazi pjesnik je koji je svojim doživljajem poezije i jedinstvenim pjesničkim darom pokrenuo istinsku revoluciju u samom pristupu poeziji pisanoj na perzijskom jeziku. Njegovo poigravanje sa značenjem riječi, semantička slojevitost koja krasi njegove stihove i brojne nejasnoće prerasle u legende nadvijene nad njegov  život, u konačnici su iznjedrili gazele nastale kao spoj Mevlaninih gazela ispunjenih gnostičkom tematikom i Sa’dijevih lirskih gazela. Upravo ta karakteristika Hafi zovih gazela, nastalih kao spoj svetog i profanog, nižesferja i višesferja, potaknut će brojne učenjake, gnostike i fi lozofe da se odvaže upustiti u tumačenje njegovih gazela.

U ovom radu predstavljena su tri različita pristupa tumačenju jednog Hafi zovog gazela i tri različita tumačenja nastala na osnovu različitosti u početnim tačkama s kojih je stupljeno u samo tumačenje. Različitosti u doživljaju Hafi zove poezije pokazuju koliko je ta poezija jezgrovita i koliko je mnogo različitih značenja moguće u njoj pronaći, kao i to da se značenje stihova ovog briljantnog pjesnika iz Širaza može otkriti kroz formulu: tekst + životno iskustvo + obrazovni nivo čitaoca = značenje.

Abstract

Different Approaches to the Interpretation of Hafiz’s Divan

(Tabatabayi/Saadatparvar, Hatmi Lahoori, Sudi Bosnavi)

Elvir Musić

Khaje Shamsuddin Muhammad Hafiz Shirazi is a poet whose poetic experience and unique poetic talent launched a true revolution in the very approach to the poetry written in Persian language. His playing with the meaning of word, the semantic stratification which decorates his verses and numerous obscurities turned into legends that loomed over his life, all of which ultimately produced gazels that were created as a combination of Rumi’s gazels filled with Gnostic themes and Sadi’s lyric gazels. It was precisely this feature of Hafiz’s gazels created as a combination of sacred and profane and lower spheres and higher spheres, that has motivated numerous scholars, Gnostics and philosophers to dare engage in interpretations of his gazels.

This paper presents three different approaches to the interpretation of one Hafiz’s gazels, as well as three different interpretations based on the differences in the starting points from which the interpretations commenced. The differences in experiencing Hafiz’s poetry show us how pithy his poetry is and how many different meanings may be discovered in it. At the same time, this shows us that the meaning of the verses of this brilliant poet is revealed through the following formula: the text + the life experience + the educational level of the reader = the meaning.

Keywords: Hafiz, Divan, Sudi, gazel, interpretation