UDK 821.222.1.09-1 Shirazi

Divan Hafiza Širazija, perzijskog pjesnika iz XIV stoljeća, jedna je od najznačajnijih zbirki ljubavne poezije u okviru perzijske i općenito književne tradicije orijentalno-islamskog kulturnog kruga. Od nastanka Divana traje spor oko pitanja njegovog žanrovskog situiranja. Jedni Hafizovu poeziju smatraju ljubavnom lirikom, a drugi sufi jskom poezijom, dok se često priznaje i mogućnost njenog dvojakog tumačenja u oba spomenuta žanra. U ovom radu analizirana je recepcija Hafizovog Divana u književnohistorijskom i književnokritičkom opusu trojice velikih bošnjačkih iranista: Safvet-bega Bašagića, Fehima Bajraktarevića i Bećira Džake.

Abstract
Divan by Hafiz Shirazi in the Works by Safvet-beg Bašagić, Fehim Bajraktarević and Bećir Džaka

Namir Karahalilović – Munir Drkić

Divan by Hafiz Shirazi, a Persian poet from XIV century, is one of the most important collections of love poetry in the Persian and the overall literary tradition of the Oriental-Islamic cultural circle. Ever since Divan was written, the issue of its genre has been discussed. Some consider Hafiz’s poetry to be of love lyric genre, others consider it to be Sufi poetry, whereas often the possibility of its dual interpretation within both these genres is recognized. This paper provides an analysis of the reception of Hafiz’s Divan in the literary-historical and literary-criticism work of three eminent Bosniak Iranists: Safvet-beg Bašagić, Fehim Bajraktarević and Bećir Džaka.

Keywords: Hafi z’s Divan, love lyric poetry, Sufi poetry, Bašagić, Bajraktarević, Džaka.