UDK 821.222.1.09-1 Shirazi

801.73
Ovaj rad tretirat će antropologiju Hafi za Širazija kroz analizu termina rind. Rind je jedan od ključnih termina Hafizove poezije, čiji su svjetopogled i pozicija univerzalne prirode. Termin “rind” u Hafizovoj poetskoj igri riječima dolazi uz termine kao što su “rival” i “prijatelj” i ima osobenu i specifičnu poziciju. Tome u prilog govori činjenica da se ovaj termin u Hafizovim gazelima spominje 82 puta. Generalno gledajući, termin rind u Hafizovoj misli nosi pozitivan i dopadljiv naboj. Frekventnost termina rind govori o njegovom ključnom utjecaju na svijest, jezik i poetsko ozračje Hafiza. Rad će, a na temelju Hafizove poezije, objasniti Hafizove interpretacije pojma rind.

Ključne riječi: Hafiz, čovjek, antropologija, rind

Abstract
Anthropology of Hafiz: The Notion of Rind (Rogue) in Hafiz’s Poetry
Saeid Abedpour
This paper discusses the anthropology of Hafiz Shirazi through an analysis of the notion rind. Rind is one of the key terms in Hafiz’s poetry whose world view and position are universal. The term rind in Hafiz’s poetic word play appears alongside with terms such as rival and friend and has a distinct and specific position. The fact that the term was mentioned in Hafiz’s gazels 82 times supports this assertion. Generally speaking, the term rind in Hafiz’ thought bears a positive and lovable charge. The frequency of the term rind speaks about its key impact on Hafiz’s conscience, language and atmosphere. Based of Hafiz’s poetry, the paper will explain Hafiz’s interpretations of the term rind.

Keywords: Hafiz, man, anthropology, rind.