Politika časopisa Živa baština jeste da svaki broj, naravno, koliko to bude ostvarivo, bude posvećen jednoj temi. Ovako postavljena politika i tromjesečni period
objavljivanja broja predstavlja izazov koji uvijek iznova treba dosegnuti. Do sada je osam od dvanaest brojeva časopisa bilo određeno dominirajućom temom. Ovoga puta riječ je o duhovnoj zbilji ljubavi, odnosno o istinskoj ljubavi, o ljubavi prema Apsolutnoj savršenosti i ljepoti, tj. Uzvišenom Bogu.
Premda je ova tema po sebi veoma važna i zanimljiva te izaziva pažnju čitalaca, ne nalazimo da je ni približno obrađena koliko ona to zaslužuje. Stoga, ovaj broj časopisa Žive baštine imao je za cilj da dā doprinos u osvjetljavanju ove veoma nadahnjujuće i inspirativne teme.
Na najljepši način ovaj broj časopisa otvara se radom prof. dr. Rešida Hafizovića, koji o ljubavi piše na dva nivoa. U prvom dijelu analizira samu narav ljubavi, kako se ona razumijeva u filozofiji i sufizmu, dok u drugom dijelu rada svoju pažnju usmjerava ka razumijevanju duhovne zbilje ljubavi, ali ovoga puta s naglaskom na shvatanje ovog pitanja prvenstveno iz ugla velikana sufijskog puta.