UDK 28-29

929 Rumi, Dž.
Sažetak
U ovome radu nabrojano je i objašnjeno pet vanjskih faktora, koji su Dželaluddina Rumija učinili velikim autorom i utjecajnim pjesnikom na Istoku i Zapadu u minulim stoljećima. Prema mišljenju autora ovoga članka, tih pet vanjskih faktora jesu: porijeklo i uži i širi zavičaj Dželaluddina Rumija, široki okvir klasične islamske kulture, klasična perzijska književna tradicija, život u gradu Konji kao najznačajnijem središtu Male Azije u XIII stoljeću te utjecaj susreta, druženja i rastanka sa Šemsom Tabrizijem na Rumijev poetski i prozni izražaj. Ne zanemarujući unutrašnje faktore, za koje navodi da su također značajno doprinijeli tome da Rumi izraste u jednog od najznačajnijih te vjerovatno najoriginalnijeg islamskog mislioca, autor ovoga članka naglašava da je Rumijeva veličina izgrađena na spomenutih pet vanjskih odrednica.

Abstract

What made Rumi a great author

Munir Drkić

The paper lists and explains five external factors that made Jelaluddin Rumi a great author and influential poet in the East and the West during the previous centuries. According to the author of this paper, those five external factors are the following: the origin and the narrow and broad homeland of Jalaluddin Rumi, the broad framework of the classic Islamic culture, the classic Persian literary tradition, the life in the town of Konya as the most significant center of Asia Minor in the 13th century, and the influence of his encounters with, socializing with and farewells from Shams of Tabriz on his poetic and prosaic expression. Without neglecting the internal factors,  which, according to the author of the paper, also significantly contributed to Rumi’s growing into one of the most significant and probably the most original Islamic intellectuals, the paper emphasizes that Rumi’s greatness was built on the five listed external determinants.

Keywords: Rumi's origin and homeland, the classical Islamic culture, Persian literature, Konya, Shams of Tabriz