UDK 821.222.1(497.6)

929 Shirazi
Rad donosi promatranje prisustva Hafi za Širazija kroz više nivoa: rukopisi njegova Divana u Bosni i Hercegovini, književnohistorijski osvrti i poetička propitivanja Hafi zovog djela te prijevodi. Svaka od dionica prisustva Hafi za Širazija na Slavenskom Jugu oblikuje sliku recepcije njegove poezije, prije svega kod Bošnjaka, a potom i kod drugih južnoslavenskih naroda, među kojima će se posebno istaknuti srpski romantičari. Interes rada zahvatio je i druge važnije perzijske klasike te njihovu važnost za razvoj evropskih književnosti od renesanse do romantizma, kao i južnoslavenske romantičare koji su se inspirirali Hafi zovom poezijom.
Ključne riječi: Hafi z Širazi, rukopisi Divana, poetika sufijske poezije, doticanje kultura

Abstract
Hafiz Shirazi in Slavic South
Sead Šemsović
This paper observes the presence of Hafiz Shirazi on several levels: the manuscripts of his Divan in Bosnia and Herzegovina, the literary-historical reviews and poetic questioning of Hafiz’s work and the translations. Each level of Hafiz’s presence in the Slavic South shapes the picture of the reception of his poetry, primarily by the Bosniaks, and then by the other Southern Slavic peoples, among which the Serbian romantics are particularly prominent. In order to make the overview more comprehensive, the interest of this paper also encompasses other important Persian classics and their significance for the development of the European literatures from Renaissance to Romanticism, as well as the Southern Slavic romantics who were inspired by Hafiz’s poetry.
Keywords: Hafiz Shirazi, manuscripts of Divan, poetics of the Sufi poetry, contacts between cultures